Consiliul Local Deva în ședință pe 27 mai

Şedinţa se desfăşoară online, în sistem de videoconferinţă, folosind aplicaţia Zoom, în data de 27 mai 2020 la ora 11:00.

194

Şedinţa se desfăşoară online, în sistem de videoconferinţă, folosind aplicaţia Zoom, în data de 27 mai 2020 la ora 11:00.

PROIECTUL ordinii de zi a şedinţei

I. Proiecte de hotărâre privind:

Numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitațiile publice, a negocierilor directe privind vânzarea, închirierea sau concesionarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului Deva, precum și pentru achiziționarea de imobile;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cultelor religioase române cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul cultural fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor din domeniul social fără scop patrimonial cu personalitate juridică din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva cluburilor sportive de drept privat şi asociaţiilor pe ramură de sport judeţene din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea acordării de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor pentru tineret fără scop patrimonial cu personalitate juridică, din municipiul Deva și/sau care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local pe raza municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială și împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Mihail Sadoveanu, nr. 25D;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuință și împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, str. Dimitrie Cantemir, f.n.
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință familială, amenajare incintă și ziduri de sprijin” generat de imobilul situat în municipiul Deva, strada Coziei, nr. 19;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Atelier de reparații auto cu stație itp, împrejmuire și amenajări exterioare” generat de imobilul situat în intravilan, localitatea Cristur, Șoseaua Hunedoarei – DJ687, nr. 40A;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 5/2007;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 841/2000;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală în folosinţă gratuită tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr. 15/2003, republicată;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 82 mp. din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe B-dul Decebal, între Complexul comercial Deva Mall și bl. 109, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225/2015, privind concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 14 mp. din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe str. Titu Maiorescu, între bl. P1 și P2, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2019, privind concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 16 mp. din domeniul privat al municipiului Deva, situat pe B-dul 1 Decembrie 1918, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat, membru ANEVAR, pentru imobilele teren înscrise în Cărţile Funciare nr. 73893, nr. cadastral 73893, respectiv nr. 66011, nr. cadastral 5630, ambele situate în intravilanul localităţii Sântuhalm, judeţul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea suportării de la bugetul local a cotizației pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea încheierii “Convenției de colaborare” între Consiliul Local Deva, prin Direcția de Asistență Socială Deva și Crucea Roșie Română – Filiala Județului Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor din municipiul Deva și satele aparținătoare pentru plata serviciilor oferite de bonă;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea schimbării destinației locuințelor situate în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr. 2, bl. 1, et. 4, camerele 106 și 115, din locuințe sociale tip cameră de cămin în locuințe de necesitate;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea listei de priorități cu solicitanții îndreptățiți să beneficieze de locuințe de necesitate și repartizarea spre închiriere a locuințelor de necesitate aflate disponibile în imobilul din municipiul Deva, Aleea Moților nr. 2, bl. 1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai nr. 27, et. 4, camerele 413-414, aflată în administrarea Direcției de Asistenţă Socială Deva, către numita Doda Maria-Mirabela;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în imobilul din municipiul Deva, str. 1 Mai nr. 27, et. 3, camera 311, aflată în administrarea Direcției de Asistenţă Socială Deva, către numita Nojogan Maria;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Prelungirea duratei contractelor de locațiune-închiriere nr. 15869/01.09.2017 și nr. 15680/01.09.2017, încheiate între municipiul Deva și numiții Orzoi Mihai-Ciprian și Tușer Florica-Sorina, pentru locuinţele sociale situate în municipiul Deva, str. Zăvoi, bl. 8, et. 3, ap. 14 și bl. 2, et. 3, ap. 13;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea prelungirii duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru locuințele de necesitate situate în imobilele din municipiul Deva, Aleea Moților nr. 2, bl. 1 și str. N. Grigorescu nr. 45B, corp A;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea prelungirii duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru locuințele tip cameră de cămin situate în imobilele din municipiul Deva, str. 1 Mai nr. 27 și Aleea Moților nr. 2, bl. 1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării acestora, pentru un număr de 4 locuinţe situate în imobilele ANL1 și ANL3 din municipiul Deva, Aleea Moţilor nr. 2A și str. M. Eminescu nr. 103, bl. 1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea preţului de vânzare pentru locuinţa ANL situată în imobilul din municipiul Deva, str. M. Eminescu nr. 103, bl. 1, sc. B, et. parter, ap. 5, în vederea vânzării acesteia către chiriașul titular Iorga Anca-Melania;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Participarea municipiului Deva, a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara, în calitate de coorganizatori alături de A.C. Urban Vision Deva, la evenimentul „Sesiune de artă urbană” ediţia a III-a, eveniment ce se va desfăşura în perioada 01 iunie – 15 septembrie 2020;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Solicitarea transmiterii imobilului înscris în CF nr. 60939, din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, în proprietatea publică a municipiului Deva și administrarea Consiliului Local al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul „Planificare strategică în municipiul Deva pe termen mediu și lung și acces mai facil al cetățenilor la servicii publice gestionate partajat de către UAT municipiul Deva”, cod SMIS 135237;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea introducerii contribuției pentru economia circulară în tariful final încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, județul Hunedoara – Contractul nr. 1760/760/27.11.2018 – din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2020;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II. Diverse

Sursa Primăria Municipiului Deva

Publică GRATIS știrea ta!