Modificări Codul Muncii octombrie 2020

Lipsa acestor modificări în Regulamentul intern, duce la amenzi între 30000 și 50000 lei.

126

Concilierea

Părțile pot fi asistate de un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al sindicatului; părțile pot încheia un contract de confidențialitate privind informațiile furnizate.

Concilierea este definită ca modalitatea de soluționare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislația muncii, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părților.

Oricare dintre părți se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părți invitația scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă.

Data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data comunicării invitației. Termenul de contestare a conflictelor de muncă se suspendă pe durata concilierii.

Activitatea de resurse umane și salarizarea

Dunt stabilite modurile în care poate fi organizată această activitate a angajatorului:

  • a) prin asumarea de către angajator a atribuțiilor specifice;
  • b) prin desemnarea unuia sau mai multor angajați cărora să le repartizeze, prin fișa postului, atribuții privind activitatea de resurse umane și salarizare;
  • c) prin contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane și salarizare.

Aceste servicii vor fi coordonate de către un expert în legislația muncii.

Cercetarea disciplinară

La efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislația muncii, pe care o/îl va împuternici în acest sens. Salariatul va fi convocat în scris de către persoana desemnată, de către președintele comisiei sau de către consultantul extern, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii.

Salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere comisiei sau persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Consultantul extern

Poate fi un avocat, un expert în legislația muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislația muncii, care, prin rolul său activ, va stărui ca părțile să acționeze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaților recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă.

Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părți conform înțelegerii acestora.

Regulamentul Intern

Angajatorul este obligat să modifice Regulamentul intern deoarece Legea nr.213/2020 modifică Capitolul I/ art. 242, lit.(d):

„d) procedura de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;”

Reamintim faptul că modificarea Regulamentului intern trebuie să conțină și prevederile Legii nr.167 din 7 august 2020 cu privire la hărțuirea morală la locul de muncă având în vedere și faptul că exista obligația, încă de anul trecut, de a avea o politică internă antihărțuire, prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2019.

Lipsa acestor modificări în Regulamentul intern, sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă, duce la amenzi între 30000 și 50000 lei.

Modificarea Legii 53/2003- Codul Muncii, au fost făcute prin Legea nr. 213/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 893 din 30 septembrie 2020. Data intrării în viguare a Legii 213 este 3 octombrie 2020.

Publică GRATIS știrea ta!