Transportul public local, intrajudețean și interjudețean, gratuit, de care beneficiază elevii

Carnetul de elev trebuie să fie vizat prin ștampilă pentru anul în curs

55

Toți elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la transportul de persoane în vederea frecventării cursurilor școlare.

Vă prezentăm mecanismele de decontare prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 435/2020 pentru transportul public local, intrajudețean și interjudețean, gratuit, de care beneficiază elevii.

Transportul public local

Pentru a putea beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, eliberarea documentului de călătorie (legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip cu valabilitate lunară).

Carnetul de elev trebuie să fie vizat prin ștampilă pentru anul în curs.

Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/ raza teritorială a unității de învățământ.

Transportul public intrajudețean

Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, unitatea de învățământ eliberează elevului, la cerere, o adeverință care atestă calitatea de elev, dreptul acestuia de a beneficia de transport gratuit, precum și traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu.

Pe baza acestei adeverințe, operatorul de transport rutier/naval eliberează elevului documentul de călătorie de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente tip, pe traseul prevăzut în adeverința mai sus amintită. O copie a documentului de călătorie e depusă la școală (care centralizează aceste date).

Operatorul de transport emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru consiliul județean.

Transportul public interjudețean

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unității de învățământ o cerere din care să rezulte solicitarea asigurării transportului rutier interjudețean ca urmare a frecventării cursurilor la respectiva unitate de învățământ.

Unitatea de învățământ eliberează solicitantului o adeverință care-i atestă calitatea de elev înmatriculat la respectiva unitate, traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit. Pe baza acestei adeverințe, operatorul de transport eliberează elevului legitimația de transport gratuit pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ. O copie a acestei legitimații de transport, cu numele operatorului și traseul pe care circulă elevul, se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de învățământ.

Operatorul de transport, până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare, se prezintă la unitatea de învățământ care va certifica numărul de călătorii, efectuate în luna anterioară, în funcție de prezența la cursuri a elevilor care beneficiază de gratuitate pentru transportul interjudețean.

Pe baza situațiilor certificate de unitatea de învățământ, operatorul de transport va întocmi deconturi lunare centralizatoare pe care le va transmite Ministerului Transporturilor, lnfrastructurii și Comunicațiilor o singură dată pe lună, până la data de 15 a fiecărei luni.

Operatorii de transport au obligația de a menține același tarif pentru elevi pe durata anului școlar, tarif care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

Detalii suplimentare: https://bit.ly/2ZQhWD1

Sursa Ministerul Educației și Cercetării

Publică GRATIS știrea ta!