Din Fondul de garantare se asigura plata creantelor salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si din contractele colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii impotriva carora au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de deschidere a procedurii insolventei si fata de care a fost dispusa masura ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare, denumiti in continuare angajatori in stare de insolvent.

Din resursele Fondului de garantare se suporta, urmatoarele categorii de creante salariale:

Proiect de act normativ pentru modificare Legea nr. 200/2006

Proiect de act normativ pentru modificare Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

Articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins  “(1) Creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) se suportă pentru o perioadă de 3 luni, perioadă care este alcătuită, după caz, din luni întregi sau și din fracțiuni de lună.”

Forma actuală (1) Creantele salariale prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) si e) se suporta pentru o perioada de 3 luni calendaristice

Proiect de act normativ pentru modificarea Normelor metodologice

Proiect de act normativ pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006.

Articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: “(1) Creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din lege sunt aferente perioadei de 3 luni prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege, lucrate anterior datei la care se solicită acordarea drepturilor.”

Forma actuală ART. 5 (1) Creantele salariale prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) si e) din lege sunt aferente perioadei de 3 luni calendaristice prevazute la art. 15 alin. (1) din lege, perioada care este anterioara lunii in care se solicita acordarea drepturilor